chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 " Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, đặc biệt là nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp"
-Các bạn đã đăng ký nội dung làm theo gương Bác theo chủ đề chưa, đăng ký vào cuốn sổ tay ấy, ai đăng ký rồi pót lên cho chép với. thanks